Článok:

Označenie psa mikročipom od 1. 1. 2014

Čítacie zariadenie mikročipu, aplikátor mikročipu, Pet Passport
Typ článku: 
 • Iné

Psy, ktoré nie sú predmetom premiestnenia (psy, ktoré zostávajú na území Slovenskej republiky)

Označovanie (čipovanie) psov po 1.1.2014 nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ktoré nie sú komerčne ani nekomerčne premiestňované je dobrovoľné. Okrem psov to platí aj pre mačky a fretky. Všeobecná povinnosť označovania psov na území Slovenskej republiky je novelou zákona o veterinárnej starostlivosti (č. 39/2007 Z. z.) účinnou od 1.1.2014 zrušená a identifikácia týchto zvierat sa uskutočňuje na báze dobrovoľnosti, ktoré nie sú predmetom premiestňovania, nemusia, ale môžu byť označené.  

Psy, ktoré sú predmetom premiestnenia (medzi členskými štátmi alebo krajinami, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie)

Premiestňovanie je definované ako: ,,každé premiestnenie psa medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo jeho vstup alebo opätovný vstup na územie spoločenstva z tretej krajiny“. Komerčným premiestňovaním sa rozumie: premiestňovanie psov za účelom predaja, t. j. za účelom uvádzania na trh, prevádzania do vlastníctva alebo do držby iného vlastníka, t.j. ktoré sú predmetom obchodu. Nekomerčným premiestňovaním sa rozumie: premiestňovanie psov za účelom sprevádzania svojho vlastníka alebo držiteľa s rôznym zámerom napr. návšteva, dovolenka, výstava, športová účasť a iné. Nevzťahuje sa na premiestňovanie v rámci územia SR. Pod pojmom obchod sa rozumie obchod so zvieratami medzi členskými štátmi. 

V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS musia byť všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho spoločenstva a tretích krajín označené transpondérom - mikročipom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa mimo územia členského štátu, v ktorom sa narodili. Poverený veterinárny lekár na základe požiadavky klienta vystaví pas spoločenského zvieraťa pre psa. V prípade, že zviera nie je označené mikročipom, musí poverený veterinárny lekár pred vystavením pasu zviera najskôr označiť elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom). Pre potreby kontroly je zavedený zjednotený elektronický identifikačný systém. Ak je zviera označené transpondérom - mikročipom nezodpovedajúcim systému podľa normy ISO 11 784, je vlastník povinný pri kontrole predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného transpondéru - mikročipu. Z tohto dôvodu by si mal vlastník zvážiť, či nenechá svojho miláčika označiť zjednoteným systémom podľa normy ISO 11 784. Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba zodpovedná za zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou, preukazuje:

 1. identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný,
 2. platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy (oddiel IV a VIII pasu),
 3. ošetrenie proti vonkajším parazitom prípravkom účinným proti kliešťom a/alebo proti vnútorným parazitom prípravkom účinným proti Echinococcus granulosus (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov),
 4. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie) (oddiel V pasu),

Údaje, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na premiestňovanie psov uvedených v bodoch 2) a 4) môže potvrdzovať len poverený veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny overiť identitu zvieraťa. Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia! Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa vyššie uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú.

Prečo čipovať psa

Po prečítaní predchádzajúcich riadkov si určite mnohí z vás položili otázky: „Aký to ma zmysel začipovať psa? Nie sú to vyhodené peniaze?“ Cieľom čipovania psov je celoplošná evidencia psov, vďaka ktorému sa uľahčí evidencia v jednotlivých mestských častiach, zjednoduší sa evidencia útulkových psov. Útulky evidujú, ktoré psy sa u nich viackrát vyskytli. Majiteľ, ktorý vyhodí psa viackrát na ulicu bude môcť byť riešený políciou za zanedbávanie starostlivosti o zviera, prípadne týranie zvierat. Zabráni sa beztrestnému a ťažko dokázateľnému odcudzeniu psov. Čipovanie uľahčuje identifikáciu zatúlaného, zrazeného alebo poraneného psa niekde pri ceste alebo v parku a tým pádom zvýši šance na návrat k pôvodnému majiteľovi.

Pas spoločenských zvierat

Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa mimo územia členského štátu, v ktorom sa narodili. Poverený veterinárny lekár na základe požiadavky klienta vystaví pas spoločenského zvieraťa pre psa, ak dokáže zreteľne prečítať tetovanie, ktoré je vykonané pred 3. júlom 2011 alebo ak je zviera označené transpondérom – mikročipom. V prípade, že zviera nie je označené žiadnym z uvedených spôsobov (transpondérom - mikročipom, tetovanie nie je čitateľné, resp. bolo vykonané po 3.7.2011), musí poverený veterinárny lekár pred vystavením pasu zviera najskôr označiť elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom). Pre potreby kontroly je zavedený zjednotený elektronický identifikačný systém. Ak je zviera označené transpondérom - mikročipom nezodpovedajúcim systému podľa normy ISO 11 784, je vlastník povinný pri kontrole predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného transpondéru - mikročipu. Z tohto dôvodu by si mal vlastník zvážiť, či nenechá svojho miláčika označiť zjednoteným systémom podľa normy ISO 11 784. Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba zodpovedná za zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou, preukazuje:

  1. identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný,
  2. platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy (oddiel IV a VIII pasu),
  3. ošetrenie proti vonkajším parazitom prípravkom účinným proti kliešťom a/alebo proti vnútorným parazitom prípravkom účinným proti Echinococcus granulosus (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov),
  4. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie) (oddiel V pasu).

   Údaje, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na premiestňovanie psov uvedených v bodoch 2) a 4) môže potvrdzovať len poverený veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny overiť identitu zvieraťa. Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia! Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa vyššie uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú.

Aplikácia mikročipu u psa

Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Čip sa aplikuje do podkožia na ľavú stranu krku. Samotná aplikácia je podobná vakcinácii, len ihla aplikátora je o niečo hrubšia. Mikročip je malé teliesko o veľkosti zrnka ryže (približne 10 x 2 mm) a je naprogramovaný číselným kódom, ktorý je jedinečný a neopakovateľný a tým zabezpečuje celoživotné nezameniteľné označenie zvierat. Mikročip je možné aktivovať iba špeciálnym čítacím zariadením (čítačkou), ktorého rádiofrekvenčné impulzy dodávajú mikročipu potrebnú energiu k spätnému vysielaniu zakódovanej číselnej kombinácie. Číselný kód je zaznamenaný na displeji čítacieho zariadenia. Všetky informácie spojené s kódom Vášho psa sú zaznamenané v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ)
Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa. Počas vystavovania pasu by si žiadateľ mal vždy kontrolovať správnosť uvádzaných údajov, aby sa predišlo problémom do budúcnosti, najmä údaje o vlastníkovi, popis zvieraťa a údaje o identifikácii zvieraťa, ktoré sú rozhodujúce pre kontrolu ale i pre ďalšie zaznamenávanie rôznych údajov v pase. Cena mikročipu, vrátane Petpassportu závisí od príslušného veterinára, ale pohybuje rádovo v desiatkach eur.

MVDr. Mihok Tomáš, PhD.veterinárna ambulancia v Košiciach

Aplikátor mikročipu
<p>Aplik&aacute;tor mikročipu</p>
Čítacie zariadenie mikročipu
<p>Č&iacute;tacie zariadenie mikročipu</p>
Pas spoločenského zvieraťa
<p>Pas spoločensk&eacute;ho zvieraťa</p>