psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Podmienky a pravidlá používania portálu psíčkar.sk

Účinnosť od 15.08. 2011, verzia 1.2

Predtým ako začnete používať tieto stránky, zoznámte sa prosím dôkladne s týmito Pravidlami.

I. článok – Všeobecné ustanovenia

Portálom psíčkar.sk sa pre účely týchto podmienok rozumejú internetové stránky obsiahnuté na doméne rovnakého mena s hlavičkou "Psíčkar". Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu psíčkar.sk (ďalej len "portál") je AMIS Outsourcing s.r.o., Vozárova 5, 040 17, Košice, Slovenská Republika. Služby poskytované portálom psíčkar.sk sú verejne prístupné prostredníctvom siete internet. Prevádzkovanie portálu, používanie služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia týmito Pravidlami. Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito Pravidlami. Súhlas s týmito Pravidlami vyjadrí užívateľ tým, že používa tento portál. V prípade porušenia týchto Pravidiel, môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.

II. článok - Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, grafického dizajnu stránok, technických náčrtov, počítačových programov, grafiky a multimediálnych súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozširovaný (ďalej len "šíriť"), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. Takto udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek odvolaný.

III. článok – Správanie sa používateľa

Používateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní tohto portálu bude riadiť právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi, a týmito Pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných používateľov. Používateľ sa zaväzuje, že nebude: 1) zasahovať do bezpečnosti tohto portálu, alebo ju inak zneužívať; 2) zasahovať do používania tohto portálu zo strany iných používateľov; 3) využívať portál pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov), reťazových správ; 4) využívať portál pre osobný prospech súvisiaci s osobnou komerčnou činnosťou akéhokoľvek druhu /s výnimkou rubrík pre tento účel zriadených/; 5) zasielať na tento portál správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé aplikácie; 6) vytvárať falošné správy (fake, hoax) za účelom falšovania identity odosielateľa, či sa pokúšať preniknúť na používateľský účet iných používateľov; 7) pokúšať sa získať prístup k častiam tohto portálu, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti; 8) šíriť na stránkach tohto portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, správy či materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích strán, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy, pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie.

IV. článok – Obmedzenie dostupnosti služieb 

Požívateľ berie na vedomie a súhlasí, že môže dôjsť k: 1) zlej dostupnosti služby, či jej úplnej nefunkčnosti; 2) doručeniu správy, ktorá obsahuje vírusy či iné programy, ktoré môžu poškodiť počítač či programové vybavenie používané užívateľom; 3) nedoručeniu správy, či doručeniu poškodenej alebo neúplnej správy, či neskorému doručeniu správy; 4) neodoslaniu správy, či odoslaniu poškodenej alebo neúplnej správy či neskorému odoslaniu správy; 5) zmazaniu akýchkoľvek dát; 6) zmene či zrušeniu poskytovaných služieb. Za uvedené obmedzenia dostupnosti služieb prevádzkovateľ nezodpovedá a používateľ nebude za tieto uvedené obmedzenia poskytovaných služieb požadovať žiadnu náhradu škody.

V. článok – Dôvernosť

Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o používateľovi (ďalej len dôverné informácie) tretej strane s výnimkou prípadov, keď existuje oprávnenie na základe právneho predpisu. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď dá používateľ súhlas k ich poskytnutiu tretím stranám. Súhlas môže byť daný akoukoľvek formou, napr. zaškrtnutím políčka súhlasu a kliknutím na tlačidlo. V prípade ukončenia registrácie bude prevádzkovateľ naďalej udržiavať vo svojom systéme dáta používateľa pre účely spracovania oprávnenými orgánmi v súdnom či správnom riadení na základe zákona. Súhlas s poskytnutím dôverných informácií môže používateľ odvolať písomne doručením odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, pokiaľ je odvolanie odsúhlasené. Požívateľ berie na vedomie a súhlasí, že pokiaľ odvolá súhlas voči prevádzkovateľovi, môže prevádzkovateľ ukončiť poskytovanie služieb.

VI. článok – Odkazy na internetové stránky tretích strán

Stránky na tomto portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán. Uvedenie takýchto odkazov na portáli nevyhnutne neznamená, že prevádzkovateľ psíčkar.sk tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo ich akýmkoľvek iným spôsobom presadzuje. Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o akýchkoľvek URL odkazoch v objektoch, diskusiách a diskusnom fóre. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto portálu, a v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené prevádzkovateľom, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

VII. článok – Obmedzenia poskytovaných služieb

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky služieb portálu, či zveriť prevádzkovanie portálu tretím stranám (prípadne s tým, že tieto tretie strany budú mať prístup k dôverným informáciám o registrovaných používateľoch), alebo prestať portál prevádzkovať, za podmienky, že o takýchto zmenách informuje užívateľa v dostatočnom predstihu, a to najmenej tri pracovné dni vopred, uvedením informácií o zmenách na samotných stránkach tohto portálu alebo doručením súkromnej správy na e-mailovú adresu užívateľa. Prístup a používanie služieb tohto portálu nie je nijako právne vymáhateľné a nárokovateľné.

VIII. článok – Sankcie

Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že používateľ využíva portál v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej Republiky alebo dobrými mravmi, či porušuje tieto Pravidlá. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie používateľa, okamžité obmedzenie používania portálu, zrušenie používateľského účtu alebo zablokovanie používania portálu používateľom.

IX. článok – Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ oznámi zmeny týchto pravidiel na internetových stránkach tohto portálu. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením týchto Pravidiel vyjadrí užívateľ tým, že bude tento portál naďalej používať a využívať služby prevádzkovateľa.

I. dodatok – Odporúčané zásady vytvárania objektov

 1. Používatelia môžu pridávať objekty tohto typu: Profil psa, Chovateľská stanica, Klub chovateľov, Útulok, Cvičisko, Veterinár, Psí salón, Dogfriendly podnik, Psí hotel, Webshop, Kamenný obchod, Článok a Výstava, podujetie so psami, pričom jeden používateľ môže vlastniť len jednu chovateľskú stanicu. Profil psa v chovateľskej stanici a Vrh chovateľskej stanice je možné vytvoriť iba v rámci objektu Chovateľská stanica. Inzercia je obmedzená na inzeráty typu: Stratil sa, Našiel sa a Darujem psíka. Inzercia šteniatok je realizovaná jedine prostredníctvom chovateľskej stanice. V prípade, že administrátor zistí porušenie tohto pravidla, respektíve zistí vytváranie fiktívnych chovateľských staníc za účelom predaja "nepapierových" psíkov, bude postupovať v zmysle článku VIII. – Sankcie.
 2. Názvy objektov by mali zodpovedať skutočnosti, nesmú obsahovať "dodatočné" znaky ako napr. hviezdičky, uvodzovky a pod. Názvy objektov u jedného používateľa nesmú byť identické (nie je možné vlastniť 2 objekty toho istého alebo podobného typu s rovnakým názvom). Vyplnené údaje musia byť zmysluplné a v rámci denníčkov a oznamov ale aj iných typov obsahu by sa nemali opakovať.
 3. Používateľ prehlasuje, že je vlastníkom autorských práv ku všetkým fotografiám, obrázkom, videám a textu, ktorý publikuje prostredníctvom tohto portálu.
 4. Publikovaniu článkov a obsahu typu Výstava, podujatie so psami a Článok predchádza schválenie administrátorom. Redakcia si vyhradzuje právo korektúry textov tohto typu.
 5. Obsah na stránke musí korešpondovať s typom objektu pre ktorý bol vytvorený.
 6. Komentáre slúžia výhradne na vyjadrenie názoru alebo postrehu k objektom iných používateľov, prípadne ako reakcia na názory a postrehy iných používateľov.
 7. Pri porušení týchto podmienok budeme postupovať v zmysle článku VIII. – Sankcie.

 

II. dodatok – Odporúčané zásady diskutovania

 1. Dodržujte základné pravidlá slušného správania (žiadne osočovanie, hanlivé alebo vulgárne výrazy apod.);
 2. Pri zakladaní novej diskusnej témy si najskôr prezrite ostatné (alebo použite vyhľadávanie na stránkach/diskusnom fóre), či sa už rovnaká alebo podobná na stránkach nenachádza;
 3. Dodržujte svojimi príspevkami konkrétnu diskusnú tému a nevytvárajte tak priestor pre diskusiu, ktorá s témou nesúvisí;
 4. Niektoré témy diskusií boli založené na špecifický účel, v záhlaví ktorých sú určené dodatočné pravidlá pre pridávanie nového príspevku v danej téme. Ak ste vo fóre nový/nová, prosím vždy si prečítajte prvý príspevok diskusie, či sa tam nenachádzajú informácie o spôsobe vedenia diskusie;
 5. Komentáre k článkom a Diskusné fórum nie sú chatom alebo "tabuľou oznamov";
 6. Na stránkach nie je povolené "floodovanie alebo tapetovanie" diskusií príspevkami obsahujúce rovnakú informáciu v rôznych častiach diskusie;
 7. V diskusiách je zakázaná bezplatná propagácia či reklama na akékoľvek služby, produkty a udalosti. Obzvlášť tie, ktoré sa vymykajú zameraniu týchto stránok.
 8. Majte na pamäti, že používanie sktránok nie je právo, ale výsada. Preto ak nesúhlasíte s týmito pravidlami, alebo so zásahom administrátorov, nemusíte tieto stránky navštevovať a používať;
 9. Prevádzkovateľ má právo dodatočne editovať, presunúť či zmazať tému/príspevok, ak sú porušené tieto Pravidlá. Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel a prajeme príjemne strávené chvíle na portáli Psíčkar.